Solucan Gübresi Bilgi Portalı 30 Nisan 2017

KKYDP Uygulaması İle İlgili Gerekli Bilgiler

KKYDP Uygulaması İle İlgili Gerekli Bilgiler

KKYDP Uygulaması İle İlgili Gerekli Bilgiler

KKYDP-Uygulaması-İle-İlgili-Gerekli-Bilgiler

UYGULAMA ESASLARI

Yatırım konuları

1) Program, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi programı ile ilgili aşağıdaki ekonomik yatırım konularını kapsar:

(a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı,

(b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,

(c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,

(ç) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,

– Sera tesisleri için tamamlama ve kapasite artırımı-teknoloji yenileme hibe başvurusu yapılamaz.

-Alternatif enerji kaynaklı (Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr) sera başvuruları yeni tesis olarak yapılır.

-Alternatif enerji dönüştürme tesisleri ile sera yapımı projesinin birlikte tek bir yatırım proje teklifi olarak verilmesi gerekir.

Alternatif enerji kaynağı olarak güneş enerjisi kullanan sera projelerinde; planlanan yıllık enerji ihtiyacı ile uyumlu olmak üzere güneş pili sisteminin veya güneş enerjine dayalı elektrik üretim tesisinin başvuruya esas projede bulunması zorunludur. Bunların dışındaki sistemler kabul edilmez.

-Alternatif enerji içermeyen sera yapımına yönelik yatırım proje başvuruları kabul edilmez.

-Ancak, mevcut seralar için sadece alternatif enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir ve bu başvurular kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusu olarak değerlendirilir.

-Mevcut seraların enerji ihtiyacının alternatif enerji kaynağından karşılanmasına yönelik başvuruda bulunulması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği kapasite artırımı-teknoloji yenileme, projenin konusu kodu ise AEÜ (alternetif enerji üretim tesisi) olmalıdır. Aksi takdirde, örneğin projenin konusu kodu SER (alternatif enerji kullanan seralar) olarak belirtilmiş ise başvuru iptal edilir.

-Daha önce alternatif enerji kaynaklı sera ile ilgili olarak hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar aynı sera ile ilgili başvuru yapamazlar.

-Alternatif enerji kaynaklı yeni sera başvurularında dekara maliyet;

– Topraklı seralarda en fazla 90.000 TL/da,

– Topraksız seralarda en fazla 120.000 TL/da,

– Topraksız sislemeli cam seralarda en fazla 150.000 TL/da olmalıdır.

(d) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi üretim tesisleri;

-Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili yeni tesis başvurularında projenin bir unsuru olması halinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

-Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili mevcut bir tesisin (mevcut tesisin program kapsamında gerçekleştirilmiş olması şartı aranmaz) enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik başvuru olması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği kapasite artırımı ve teknoloji yenileme, projenin konusu AEÜ (Alternatif enerji üretim tesisi) olarak belirtilmelidir.

-Enerji üretim tesisinin kapasitesi enerji ihtiyacını karşılayacağı tesisin ihtiyacı ile orantılı olacaktır. İlgili mevzuat kısıtları da dikkate alınarak enerji üretim tesisinin kapasitesi tesisin yıllık ihtiyacının %10’undan fazla olamaz.

-Elektrik piyasasinda lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik (2/10/2013 tarih ve 28783 sayılı) hükümlerine göre projelendirilmelidir.

-Enerji üretim tesisine ait enerji nakil hattı; hibeye esas yatırım tesisi ile aynı parselde yer alması şartıyla hibe kapsamında değerlendirilir.

-Ürün atıkları, katı yakıtlar, doğal gaz, likit gaz gibi maddelerin yakılması sonucu elde edilecek enerji alternatif enerji olarak değerlendirilmez.

(e) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar,

I-Büyükbaş için modern sabit yatırımlar

 1. Et (Sığır)
 2. b) Süt (Manda/Sığır)

II-Küçükbaş için modern sabit yatırımlar

 1. a) Et (Koyun/Keçi)
 2. b) Süt (Koyun/Keçi)

III-Kanatlı için modern sabit yatırımlar*

Et (Tavuk/Hindi/Kaz/Ördek/Bıldırcın)

*Kanatlılarda yumurta üretimine hibe desteği verilmez.

IV- Kültür Balıkçılığına yönelik modern sabit yatırımlar

V- Kültür Mantarıcılığına yönelik modern sabit yatırımlar

Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projelerinin kapasiteleri en az aşağıdaki büyüklükte olacaktır;

Süt sığırcılığı: en az 10 baş süt ineği kapasiteli tesis,

Besi sığırcılığı: en az 30 sığır kapasiteli tesis,

Manda yetiştiriciliği: en az 10 baş süt mandası kapasiteli tesis,

Et /Süt koyunculuğu: en az 100 baş et/süt koyunu kapasiteli tesis,

Et /Süt keçiciliği: en az 100 baş et /süt keçisi kapasiteli tesis,

Et tavukculuğu: en az 5000 kapasiteli tesis,

Hindi/ kaz/ördek/bıldırcın yetiştiriciliği: en az 1000 adet hindi/ kaz/ördek/bıldırcın kapasiteli tesis,

Kültür balıkçılığı: en az 10 ton kurulu üretim kapasiteli tesis.

Süt üretimine yönelik küçükbaş (koyun/keçi) ve büyükbaş (manda/sığır) konusunda yapılacak başvurularda aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır.

Kapasitesine uygun planlanmış ahır/ağıl yapımı ile süt sağım ünitelerini içeren yeni tesis/tamamlama/kapasite artırımı teknoloji yenileme başvuruları hibe kapsamında değerlendirilir.

Sunulacak projede sürü projeksiyonu yer alacaktır.

Koyun ve/veya keçi için sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 40’ından az olamaz. Örneğin sunulacak projenin kapasitesi 500 baş ise başvuru sahibinin en az 200 baş koyun-keçiye sahip olması veya taahhüt etmesi gerekmektedir. Süt sağım ünitesi, yem kırma makinesi, yem deposu, süt soğutma tankı, kuzu/oğlak bakım ünitesi ve padok gibi unsurları bulundurması zorunludur.

Büyükbaş süt üretimi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 60’ından az olamaz. Örneğin sunulacak projenin kapasitesi 50 baş ise başvuru sahibinin en az 30 baş süt ineği veya süt mandasına sahip olması veya nihai rapordan önce hayvan varlığını karşılayacağını (30 baş) taahhüt etmesi gerekmektedir.

Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.

Ayrı bölümlerde yer alması şartıyla, koyun ve keçi aynı proje kapsamında yer alabilir.

Büyükbaş için yapılacak yeni tesis başvurularında, ahır ve sabit süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir. Bilgisayarlı sürü yönetimine sahip sağım ünitesi veya komple sistem süt sağım ünitesi, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem karma makinesi, yem deposu, süt soğutma tankı, buzağı kulübeleri, hayvan bakım sehpası, slaj çukuru, doğumhane, buzağı bakım ünitesi ve padok gibi unsurları bulundurması zorunludur.

Koyun-keçi yatırımlarında et ve süt üretimi ayrımı yapılmamaktadır. Bu nedenle koyun-keçi için yapılacak yeni tesis başvurularında, ağıl ve süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir. Süt sağım ünitesinin mobil olması durumunda süt sağım ünitesine destek verilmez. Bu durumda yatırımcı mobil süt sağım ünitesini ayni katkı ile karşılamak zorundadır.

Mevcut ahır/ağıl varsa sadece sabit süt sağım ünitesi için de kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda başvuru yapılabilir.

– Hayvan alacağını taahhüt ederek proje sunanlara bu taahhüdünü yerine getirmediği sürece hibe ödemesi yapılmaz. Yatırımcının hayvan alımı ile ilgili taahhüdünü yatırım süresi içerisinde yerine getirmesi ve hayvan varlığının il müdürlüğünce yerinde tespit edilerek kayıt altına alınması ve yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.

– Hayvan varlığı mevcut olan yatırımcılar için yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.

Et üretimine yönelik büyükbaş (sığır) konusunda yapılacak başvurularda aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır.

-Yeni tesis/tamamlama/kapasite artırımı teknoloji yenileme başvuruları hibe kapsamında değerlendirilir.

– Büyükbaş besi için yapılacak yeni tesis başvurularında, taahhüt edilen hayvan varlığının tamamı karşılanacaktır. Gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem karma makinesi, yem deposu, slaj çukuru gibi unsurları bulundurması zorunludur. Kesimhane hibe desteği kapsamda değerlendirilmez.

– Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.

– Hayvan alacağını taahhüt ederek proje sunanlara bu taahhüdünü yerine getirmediği sürece hibe ödemesi yapılmaz. Yatırımcının hayvan alımı ile ilgili taahhüdünü yatırım süresi içerisinde yerine getirmesi ve hayvan varlığının il müdürlüğünce yerinde tespit edilerek kayıt altına alınması ve yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.

– Hayvan varlığı mevcut olan yatırımcılar için yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.

Et ve Süt üretimine yönelik büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yetiştiriciliğine yönelik modern sabit yatırm projeleri;

Bakanlığımızın yürürlükte olan Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik hükümleriyle uyumlu olmalıdır.

-Maliyetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarını aşamaz.

Kanatlı için modern sabit yatırımlar;

Beyaz et üretimine yönelik et tavukçuluğu/hindi/kaz/ördek/bıldırcın yetiştiriciliği konusunda yapılan tesisler.

Kesimhane hibe desteği kapsamda değerlendirilmez.

Kültür Balıkçılığına yönelik modern sabit yatırımlar;

-İç sularda üretim ve yetiştirme amacıyla yapılan modern sabit yatırımları kapsar.

Destekleme kapsamında üretim ve yetiştirme amacıyla yapılan havuzların betonarme olması zorunludur.

-Ağ havuz (ağ kafes), plastik ve benzeri malzemeden yapılan tank ve benzeri üniteler hibe desteği kapsamında değildir.

-Sadece kuluçkahaneye yönelik başvurular da hibe kapsamında kapsamında değerlendirilir.

Kültür Mantarıcılığına yönelik modern sabit yatırımlar;

Mantar üretim tesisi ve kompost. Ancak kompost hazrlama ünitesi mantar üretim tesisinin bir ünitesi olmalı ve kapasitesi üretim tesisinin kapasitesiyle uyumlu olmalıdır. İklimlendirme sistemi, havalandırma fanı, nemlendirici, nem ölçer ve sabit raflar ile paketleme ünitesi hibe desteği kapsamındadır.

(f) Hayvansal orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

-Hayvansal orijinli gübreler, hayvanların dışkıları ile yataklıklarının artıklarından oluşan karışımdır. (Ahır gübresi veya çiftlik gübresi)

-Hayvansal orijinli gübrelerin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik yeni tesis, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme ile tamamlama proje başvurularına hibe desteği verilmektedir. Ancak yeni tesis veya tamamlama hibe başvurularında sunulan projede mutlaka işleme ve paketleme üniteleri birlikte yer almalıdır.

-Yeni tesis veya tamamlama kapsamında sadece işleme veya sadece paketleme tesisi başvurularına hibe desteği verilmez.

-Gübre toplayıcı ve taşıyıcı işlevi yapan kendinden hareketli ya da çekilir tip makine ve ekipman hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

2) Program kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik hibe desteği verilmez.

3) Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlemesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. (Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.)

Örneğin çay, zeytinyağı, un vb. gibi başka bir yatırım tesisinde işlenmiş, mamul haline getirilmiş ürünlerin işlenmesi, paketlenmesine yönelik başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

– İlk ürünün işlemesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara hibe desteği verilir.

– Kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların etlerinin işlenmesinde karkas et birinci ürün olup tanımları aşağıdaki gibidir.

Kanatlı Karkası: Tekniğine uygun olarak kesilmiş, tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, yıkama ve soğutma işlemi görmüş, suyu sızdırılmış bir bütün halindeki kasaplık kanatlı hayvan gövdesidir.

Büyük ve Küçük Baş Karkası: Kasaplık hayvanın kanının akıtılıp yüzüldükten, iç organları boşaltılıp, baş ve ayaklarından ayrıldıktan sonra elde edilen gövdesidir.

-Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinin işlenmesinde ham deri birinci ürün olup tanımı aşağıdaki gibidir.

Ham Deri: Hayvanlardan yüzülmüş ve koruma işlemleri dışında işlem görmemiş derilerin tamamını kapsamaktadır.

-Hayvansal ürün olarak derinin işlenmesine yönelik yatırım tesislerinde birinci ürün olarak pikle deri ve kromlu deri hariç sadece tuzlu yaş veya kuru (Hava kurusu, tuzlu kuru, don kurusu) ham derinin işlendiği tesisler hibe desteği kapsamındadır.

-Deri işleme tesisine yönelik hibe başvuruları yatırım yerinin organize sanayi bölgesi olması şartıyla kabul edilir.

4) Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez. Kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul edilmez. Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir. (Yaş çay üretiminin yapıldığı iller: Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin.)

5) Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

– Doğal yapılar için depolama başvurusu kabul edilmez.

– Çelik silo başvurusu mevcut bir tesisin (un fabrikası, yem fabrikası vb.) bir ünitesi olarak yapılıyor ise yatırımın niteliği kapasite artırımı ve teknoloji yenileme, proje konusu kodu ise BÜİ olmalıdır. Çelik silo başvurusu bağımsız bir tesis olarak yapılıyor ise niteliği yeni tesis, kodu ise ÇES olmalıdır.

– Mevcut bir tesisin ünitesi olarak yapılacak silo başvurularında mevcut tesise ait yapı kullanma izin belgesinin de başvuru ekinde sunulması gerekmektedir. Bu silo inşaatı yapı ruhsatına tabi ise yapı ruhsatının  ilk ödeme talebi ekinde sunulması gerekmektedir.

– Soğuk hava deposu başvurusu mevcut bir tesisin (süt işleme, et işleme vb.) bir ünitesi olarak yapılıyor ise yatırımın niteliği kapasite artırımı ve teknoloji yenileme, proje konusu kodu ise BÜİ/HÜİ/SÜİ olmalıdır. Soğuk hava deposu başvurusu bağımsız bir tesis olarak yapılıyor ise niteliği yeni tesis, kodu ise SHD olmalıdır.

– Soğuk hava deposu (SHD) için yapılan yeni tesis başvurularında hayvansal ürünler ve/veya su ürünleri ve/veya bitkisel ürünler depolanabilir.

– Mevcut bir tesisin ünitesi olarak yapılacak soğuk hava deposu başvurularında mevcut tesise ait yapı kullanma izin belgesinin de başvuru ekinde sunulması gerekmektedir. Bu soğuk hava deposu inşaatı yapı ruhsatına tabi ise yapı ruhsatının ilk ödeme talebi ekinde sunulması gerekmektedir.

– Soğuk hava depolarında depolama alanı 750 m2 den veya depolama hacmi 4500 m3 den düşük olamaz. (Gerçek kişi başvuruları ve tarımsal amaçlı kooperatif  başvuruları hariç.)

– Çelik silo ve soğuk hava deposu tesislerine yönelik tamamlama ve kapasite artırımı-teknoloji yenileme  başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

6) Yatırımcılar Tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilir.

7) 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak çıkarılan tebliğler (2011/9, 2012/64 ve 2013/59 numaralı tebliğler) kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlanan tesisler ile bu tesislerin bulunduğu parsellerde herhangi bir yatırım konusu için hibe başvurusu yapılamaz.

8) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen kapasite artırımı teknoloji yenilemeye ve (c) bendinde belirtilen kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya konu yatırımın yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi ile uyumlu olması gerekir.

Örneğin, Süt İşleme Tesisi için başvuru yapılacaksa, mevcut tesisin başlangıçta da süt işleme tesisi amacı ile inşasına başlanmış olması, yasal izinlerin bu amaçla alınmış olması şartı aranılacaktır.

Kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvurulara ait yatırım yeri organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi veya küçük ihtisas sanayi sitesinde ise işletmenin uygulayacağı konu ile uyumlu olduğunu gösteren belge bu yerlere ait ilgili yönetim kurulundan alınmalıdır.

9) Yeni tesis ve tamamlama yatırımlarına yönelik başvurularda yatırım yerinin başvuru sahibi adına olması ya da Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl kiralanmış olması gerekmektedir. Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik başvurularda ise yukarıda belirtilen kiralamalar dışındaki kiralamalar da kabul edilir.

Yeni tesis ve tamamlama başvurularında yatırım yerinin mülkiyeti ;

1) Başvuru sahibi adına olabilir.

2) Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına tahsis/irtifak tesis edilmiş olabili.

3) Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiralanmış olabilir.

– Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvurularında yatırım yerinin mülkiyeti ;

1) Başvuru sahibi adına olabilir.

2) Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü,  organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına kira/tahsis/irtifak tesis edilmiş olabilir.

3) Yukarıda belirtilen kiralamalar dışında, gerçek ya da tüzel kişilerden başvuru sahibi adına kiralanmış olabilir. Bu durumda kira sözleşmesi noter tasdikli olmalıdır.

-Yeni tesis, tamamlama ve kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvurularında ;

1) Tahsis / irtifak / kiralama süresi başvuru tarihinden  itibaren en az 7 (yedi) yıl olacaktır.

2) Köy tüzel kişiliğine ait yerlerde mutlaka Kaymakamlık onayının alınması gerekir.

3) Organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve ihtisas küçük sanayi sitesinde yapılacak yatırımlar için alınan arsa tahsis/irtifak belgesi bağlı oldukları mevzuata göre alınır.

4) 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulmuş serbest bölgelerde yapılacak yatırımlar için başvuru kabul edilmez.

-Yatırımın yapılacağı yerin hisseli olması halinde, başvuru sahibi hissedarlardan biri olmalı, kendi hissesi sunduğu projenin alanı için yeterli olmalı ve diğer hissedarlardan başvuru yılı itibariyle en az 7 (yedi) yıl süreli olmak kaydı ile noter tasdikli muvafakat alınmalıdır. Hissedarlardan birisinin Hazine olması durumunda ise ilgili birimden de muvafakat alınmalıdır. Hisseli yatırım yerleri için birden fazla başvuru yapılamaz.

10) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projeleri, alternatif enerji kaynakları kullanan seralar, çelik silo ve soğuk hava deposu dışında kalan yeni tesis başvurularında yatırım yerine ait imar planının en geç hibe sözleşmesi imzalanması aşamasında il müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.

Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projeleri, alternatif enerji kaynakları kullanan seralar, çelik silo ve soğuk hava deposuna ait yeni tesis başvurularında yatırım yeri ile ilgili ruhsat vermeye yetkili kurumdan, söz konusu tesis için imar planı aranmaksızın, inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni verileceğine dair yazı başvuru aşamasında sunulmalıdır.

İmar planı; 1/1000 ölçekli uygulama imar planını ifade eder.

YATIRIM KONULARI, HİBEYE ESAS PROJE TUTARLARI VE UYGULAMA İLLERİ

YATIRIM KONUSU HİBEYE ESAS PROJE TUTARI (TL) DESTEK VERİLECEK İLLER
Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar
Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama* 3.000.000 39 İL**
Diğer bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar 1.000.000 81 İL
Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 3.000.000 39 İL**
Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 3.000.000 39 İL**
Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni sera 1.000.000 81 İL
Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni tesisler 1.000.000 81 İL
Çelik silo 1.000.000 81 İL
Soğuk hava deposu 1.000.000 81 İL
Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 1.000.000 81 İL
Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar
Büyükbaş 1.500.000 39 İL**
Küçükbaş 1.000.000
Kanatlı 1.000.000
Kültür balıkçılığı 1.000.000
Kültür mantarcılığı 1.000.000

*Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları: Yaş meyve sebzenin tasnifi (boy, renk vb.) paketlenmesi (yıkanmış, yıkanmamış, dondurulmuş, dondurulmamış) ve soğuk hava deposunda depolanması proseslerinin tamamını sağlayan yatırımı ifade eder. Örneğin, domatesin boylanarak paketlenip soğuk hava deposunda saklanmasını sağlayan tesis bu yatırım adı altında ifade edilir. Ancak, domatesin suyunun çıkartılması, kurutulması, salça yapılması, doğranması gibi işlemlere tabi tutulması halinde bu kapsamda değerlendirilmez, BÜİ kapsamında değerlendirilir.

**39 İl IPARD Uygulamalarının Dışında Kalan İllerdir.                           

Bu iller;

Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce

Etiketler:

Yorumlar

 1. Ülker dedi ki:

  İyi günler benim antalya solucan gübresi tesisim var allaha sükür ki işlerim iyi benim küçük bir sorum var suan 200 metrekare de faaliyet göstermekteyim bunu 500. Metrekare ye cikarmak istiyorum benim antalyada işimi büyütmek için yardım olacak devlet kanadı var mıdır kosgeb hariç kosgeb sadece makine yardımı ediyor

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Ülker,

   çalışmalarınızda başarılar dilerim.

   Bilgim dahilinde şu an solucan gübresi üretimine dair gerek bölgenizde gerekse de genel olarak devletin doğrudan bir desteği yoktur. Ancak konuya olan ilgi ve talep neticesinde önümüzdeki planlamalarda bu tür desteklerin çıkması beklenmektedir.

   Saygılarımla.

 2. AYKUT MORAN dedi ki:

  İYİ ÇALIŞMALAR. AYDIN DA SOLUCAN GÜBRE ÜRETİMİNE GİRMEK İSTİYORUZ.HEM KOSGEB HEM DE DİĞER BİR KURUMDAN DESTEK ALABİLİR MİYİZ TKDK,GÜNEY EGE KALKINMA GİBİ

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Aykut,

   Kosgeb’in makine ve teçhizat desteği olduğunu ve bundan faydalananların bulunduğunu zaman zaman duyuyor ve biliyorum. Ancak aynı anda birden fazla hibe desteğinden faydalanmak mümkün müdür, bu konuda bir bilgim yok. Bunu en doğru bir biçimde danışmanlık firmalarına danışarak öğrenebilirsiniz.

   Saygılarımla.

 3. Adil dedi ki:

  Savaş Bey merhabalar birkaç sorum olacak açıkçası bir tek size sorabiliyoruz bu soruları , başka cevap alacağımız bir yer yok malesef..
  1:Gübre hasadından sonra solucan humusuyla gübresini ayırıp , solucan gübresini hava akımının olduğu bir ortama serip içine 5 10 tane olgun solucan koyup solucanların yaşayabileceği bir nem ortamı sağlayıp (haftada 1 azcık nemlemek) 3 ay beklesek , solucan gübresinin içinde bulunan solucan humusuda solucanların sayesinde tamamen solucan gübresine dönüşmesi mümkün mü? Ve en son 3 ay geçtikten sonra tekrar eleyip yeni ürüyecek solucanlarıda ayırıp daha kaliteli bir solucan gübresi oluşturmak mümkün mü ? Böylece daha kaliteli bir gübre elde etmiş olmaz mıyız? Solucan gübresini dinlenme zamanında az da olsa nemlemek riskli mi ?
  2:Firmanızın videolarında solucan gübresi ve solucan humusu karışımını 2mm delikli elekle elediğinizi gördüm elekten elenen kısım solucan gübresi elenmeyen ve artan kısım ise solucan humusu mudur?Ve bu işlem gübre hasadından hemen sonra mı yoksa gübrenin 3 ay dinlendirilmesinden sonra mı yapılıyor?
  3:Havuz sistemiyle üretimde yatak yüksekliği 15 cm olmalı ama oluşacak gübrenin maksimum yüksekliği kaç olmalıdır?Yazılarınızda 50 60 maksimum yükseklik olmalı demişsiniz çok ısınma olmasın diye, bu yüksekliğe yatak boyu da dahil dimi yani üretilen gübrenin yüksekliği maksimum 35 45 cm arası mı olmalı ?
  4:Elde edilen yemin ph ı genelde 6.5 ile 7.5 arası olmalı diye duymuştum eğer ki 5,5 civarı yani fazla asidik çıkarsa solucan yemi tarım kireci ile nötrleştirilebilir mi toprak gibi?
  5:Meyve sinekleriyle mücadelede elma sirkesi kullanımında yarım su bardağı sirkeyi kompostun dibine koyun demişsiniz açıkçası pek kavrayamadım ev tipi solucan yetiştiriciliğinde eğer meyve sinekleriyle ilgili bir problem olursa kabın içerisine bir bardakla elma sirkesi koymak uygun mudur?
  Çıkarsızca herkesin sorularını yanıtladığınız için Teşekkürler..

  1. Savaş Gönen dedi ki:

   Sayın Adil,

   1) olgunlaşma sürecinde gübre ayrıca nemlendirilmez. Gübrenin içine solucan konulmaz. Çünkü gübrenin zaten yeterince nemi vardır amaç olgunlaşma sürecinde fazla olan bu nemin doğal olarak atılmasını sağlamaktır. Ayrıca olgunlaşmaya ayıracağınız gübrede zaten yeterince yavru ve erişkin solucan ve kokon vardır. Bu kalan solucanlar gübreyi işlemeye devam edeceklerdir.

   2) Solucan gübresi solucanın dışkıladığı maddeye denir ve %100 saftır. Solucan humusu ise solucan gübresi + solucanlar tarafından tüketilemeyen ancak diğer mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılan kompostun toplamına denir. Elemek suretiyle bahsettiğiniz gibi bir gübre ayırımı yapmanız mümkün değildir. Esasen %100 saf solucan gübresi elde etmek pek de mümkün değildir. Olgunlaşma sürecindeki gübrede kalan solucanlar gübreyi işleyerek solucan humusundan solucan gübresine doğru dönüşümü hızlandırılar. En fazla yapılabilecek şey budur.

   3) Hayır herhangi bir sistemdeki gübrenin tabandan en üs kısma kadar olan kısmı en fazla 50-60 cm yüksekliğinde olmalı. Burada bahsedilen sistem ayakları falan değil, sistem içindeki gübrenin yüksekliği. Malumunuz ayaklar istediğiniz kadar alçak veya yüksek olabilir, zira ayalarda ısınma meydana gelmez.

   4) Solucan gübresi oluştuktan sonra pH kolay kolay 5,5 falan çıkmaz. Oynak pH olsa olsa hazırlanan yemde meydana gelir. Tarım kireci vb kalsiyum kaynağını solucan gübresine değil yeme katarak nötralize işlemi yapılır. Hazır gübreye bir şey katılmaz.

   5) Meyve sinekleri ile ilgili mücadele için,

   http://solucangubresi.web.tr/temel-bilgiler/meyve-sinegi-ve-mantar-sivrisineklerinden-kurtulma.html

   ve

   http://solucangubresi.web.tr/merak-ettikleriniz/vermikompost-kabinizdaki-meyve-sinekleri.html

   başlıklarına göz atabilirsiniz.

   Saygılarımla.

 4. Adil dedi ki:

  Çok sağ olun iyi çalışmalar , Saygılar 🙂

Yorum Yaz