Solucan Gübresi Bilgi Portalı 27 Mart 2017

Karnabahar ve Solucan Gübresi

Karnabahar ve Solucan Gübresi

Solucan Gübresi ve Kompoze Gübrenin Karnabaharın Büyüme Verimliliğine Etkisi

F.N. Jahan, A.T.M. Shahjalal, Alok Kumar Paul, H. Mehraj and AFM Jamal Uddin

F.N. Jahan, A.T.M. Shahjalal, Alok Kumar Paul, H. Mehraj and AFM Jamal Uddin (2014). Efficacy of Vermicompost
and Conventional Compost on Growth and Yield of Cauliflower. Bangladesh Res. Pub. J. 10(1): 33-38. Retrieve
from http://www.bdresearchpublications.com/admin/journal/upload/1410005/1410005.pdf
BANGLADESH RESEARCH PUBLICATIONS JOURNAL
ISSN: 1998-2003, Volume: 10, Issue: 1, Page: 33-38, May – June, 2014

ÖZET

Söz konusu deney Bangladeş Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Gazipur, Bangladeş‘te Toprak Bilimi Bölümü deneme tarlasında Ekim 2008-Mart 2009 tarihleri arasında yürütülmüştür ve vermikompost ile kompoze gübrenin karnabaharın büyümesi ve ürün verimine olan etkisi ölçülmüştür. Deneyde “kar beyazı” (‘Snow white’) karnabahar kullanılmıştır. 

Deney 12 ayrı uygulama (U) ile gerçekleştirilmiştir: Karnabahar 

U1: 100% oranda Tavsiye Edilen Kimyasal Gübre (TEKG) (TEKG: N250P35K65S40 Zn5B1 kgha-1)

U2: 80% oranda TEKG Karnabahar 

U3: 60% oranda TEKG Karnabahar 

U4: 100% oranda TEKG + Vermikompost 1.5 tha-1 Karnabahar 

U5: 80% oranda TEKG + Vermikompost 3 tha-1

U6: 60% oranda TEKG + Vermikompost 6 tha-1

U7: Vermikompost 6 tha-1 Karnabahar 

U8: 100% oranda TEKG + Kompoze Gübre 1.5 tha-1

U9: 80% oranda TEKG + Kompoze Gübre 3 tha-1

U10: 60% oranda TEKG + Kompoze Gübre 6 tha-1

U11: Kompoze Gübre 6 tha-1

U12: Kontrol (Gübreleme Yapılmadı) Karnabahar 

karnabahar

solucan gübresi

Deney üç tekrarlı Rastgele Tamamlanmış Blok Düzeni (Randomized Complete Block Design) sistemi takip edilerek yapılmıştır. Parsellerin toplam sayısı 36 (3×12) olarak belirlenmiştir. Birim parsel büyüklüğü 3,0 m x 2,7 m olarak belirlenmiştir. Komşu parseller arasında mesafe 50.0 cm ve 3 adet 12 parselden oluşan her grup arası uzaklık 1.0 m olarak belirlenmiştir. Karnabahar  Karnabahar  Karnabahar  

Fidelikten sağlıklı, hastalıksız ve eşit büyüklükte olan 25 günlük karnabahar fideleri sökülmüş ve daha önceden hazırlanmış olan ekim parsellerine 25 Kasım 2008 tarihinde sıra araları 60 cm, bitki araları ise 45 cm olacak şekilde ekimi yapılmıştır. Karnabahar 

100% N-P-K-S-Zn-B dozları 250-35-65-40-5-1 kg ha-1 olarak ve sırasıyla üre, üçlü süper fosfat, potas tuzu, alçı, çinko sülfat ve borik asit şeklinde kullanılmıştır. P, K, S, Zn, B gübrelerinin tamamı ile N’nin 1/3 miktarı nihai arazı hazırlığı yapıldığı zaman toprağa yayılmış ve iyice katılmıştır. N’nin kalan 2/3 miktarı ise bitki naklinden 25 ve 45 gün sonra olmak üzere iki eşit parça şeklinde yüzeye uygulanmış, vermikompost ve kompoze gübre ise nakilden önce uygulanmıştır. Karnabahar 

solucan gübresi

Solucan Gübresi

Sonuç:

U4 uygulamasında elde edilen sonuç, maksimum bitki boyu (49.4 cm); bitkinin yaprak sayısı (16.3); meyve çevresi (46.5 cm); meyve boyu (20.7 cm); toplam ağırlık  (1.60 kg/bitki); pazarlanabilir ağırlık (1.30 kg/bitki); meyve verimi (37.6 tha-1) ve koçan verimi (29.7 tha-1) olarak elde edilmiştir. U4 uygulaması sonuçları istatistiksel olarak U8 ve U5 uygulamalarıyla özdeş veya takip eden değerdedir. Netice olarak deneyden elde edilen sonuca göre kimyasal gübrelerle harmanlandığında  vermikompost normal kompoze gübreye göre daha yüksek verim elde edilmesini sağlamıştır.

Karnabahar (Cauliflower) Turpgiller (Cruciferae) ailesine ait bir bitkidir. Bangledeş’te sebzelerde verim, kimyasal gübre kullanımı ve tükenmiş olan toprak verimliliği nedeniyle yaygın olarak düşmüştür. Kimyasal gübrelerin sürekli olarak kullanılmaya devam edilmesi toprağın dokusunu ve yapısını kötü etkilemekte, toprağın organik madde içeriğini azaltmakta ve ayrıca topraktaki mikrobiyal faaliyetlerin düşmesine neden olmaktadır (Alam ve ark. 2007a).

Bu nedenle toprağa organik madde uygulaması, gerek toprak üretkenliğinin ve gerekse de bitki verimliğinin sürdürülebilmesi için ana ihtiyaç durumundadır (Karmegam ve Daniel, 2000). Karnabahar 

Dengesiz koşullar faydalı toprak mikroorganizmalarını olumsuz bir biçimde etkilemekte, verimlilikte olduğu kadar üretkenlikte de kayba neden olmaktadır; ancak organik gübre toprak verimliliğinin ve mahsul üretiminin sürdürülmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Karnabahar 

Sebze üretimi amacıyla solucan gübresi (vermikompost) ve kompoze gübre (konvansiyonel gübre) kullanımı topraktaki organik madde yokluğu sorununa bir çözüm olacaktır (Alam ve ark., 2007b).

Besinlerin organik ve inorganik kaynaklardan akıllıca birleşimi takip eden mahsul için iyi bir toprak sağlığının temini ve iyi bir ekonomik getiri elde edilmesi için yararlı olabilir.

karnabahar

Netice:

Bitki Boyu:

Deneyler süresince karnabahar bitkisinin boyu ile ile ilgili önemli farklılıklar gözlemlenmiştir. En uzun bitki istatistiksel olarak U8 (48.0 cm), U5 (47.7 cm), U9 (47.7 cm) ve U1 (46.2 cm) ile benzerlik gösteren U4 (49.4 cm) uygulamasında tespit edilmiştir. En kısa bitki ise U12 (28.9 cm) uygulamasında gözlemlenmiştir (Tablo3).

Vermicompost toprağın fiziksel özelliğini, özellikle de toprak gözenekliliğini, yapısını ve su tutma kapasitesini iyileştirebilmektedir. Ayrıca vermikompost bitki büyümesini teşvik eden maddeleri de sağladığı için yapılan uygulama bitki büyümesini önemli bir ölçüde etkilemektedir.

Bu çalışmada NPK besin içeriği vermikompostta kompoze gübreye göre daha yüksek düzeyde tespit edilmiştir. Karnabaharın bitki boyundaki iyileşme vermikompostun içerdiği yüksek NPK düzeyiyle açıklanabilir. Bitkinin boyunun büyümesini teşvik eden vermikomposttaki N içeriği, bitkilere uygulanan kompoze gübreye göre daha yüksektir. Azot (N) vejetatif büyümeyi teşvik eder ve bitkinin yeşil aksamının daha koyu olmasını sağlar.

Bitki büyümesindeki gelişme, vermikompost uygulaması sonrası topraktaki mikrobiyal biyokütlenin artması sayesinde mümkün olmuştur. Bu sayede vermikompostta meydana gelen hormon ve hümat üretimi besin kaynağından bağımsız olarak bitki büyüme düzenleyicisi olarak ,işlen görmüştür.

Bitki Yaprak Sayısı:

Yapılan uygulamalarda bitkinin yaprak sayısında önemli değişiklikler gözlemlenmiştir. Maksimum yaprak sayısı istatistiksel olarak U8 (16.1) ile benzerlik gösteren U4 (16.3) uygulamasında gözlenirken takip eden uygulamalarda ise U5 (13.7) ve U9 (13.6) olarak gözlemlenmiştir. En az yaprak sayısı ise  U12 (11.9) uygulamasında elde edilmiştir (Tablo3).

Tablo3’e bakıldığında TEKG olan ve olmayan uygulamalarda, kullanılan vermikompost aynı miktarda olmasına rağmen daha fazla yaprak oluşmuştur. Oysa yine TEKG olan ve olmayan uygulamalarda, aynı oranda kompoze gübre kullanıldığında yaprak sayısı çok fazla olmamıştır. Bununla birlikte, hektarda 6 ton vermikompostun taban uygulamasında U7 (12.4) ve hektarda 6 ton kompoze gübrenin taban uygulamasında bitkinin yaprak sayısı istatistiksel olarak eş değerde oluşmuştur.

Her durumda vermikompost kullanılan uygulamalardaki yaprak sayısı kompoze gübre kullanılan uygulamalardakilere göre daha fazla olmuştur. Fakat tek başına vermikompost veya kompoze gübre kullanımı beklenilen yaprak sayısını vermemiştir. Bu çalışmadaki duruma göre organik gübre beklenilen sonucu elde edebilmek için  inorganik gübreye ek olarak kullanılmalıdır.

Meyve Çevresi:

Karnabaharın meyve çevresinde, farklı miktarlarda vermikompost ve kompoze gübre kullanımın bağlı olarak önemli farklılıklar gözlemlenmiştir. En büyük meyve çevresi U8 (43.2 cm) ile gözlenirken en küçük meyve çevresi ise U12 (21.1 cm) ile gözlemlenmiştir (Tablo3).

Meyve Boyu:

Yapılan uygulamalarda karnabahar meyve boyunda belirgin farklılıklar gözlemlenmiştir. En uzun meyve boyu U4 (20.7 cm) uygulamasında gözlemlenmişken en kısa meyve boyu ise U12 (9.6 cm) uygulamasında gözlemlenmiştir. Meyve boyu vermikompost kullanımına nazaran kompoze gübre kullanımında daha kısa olmuştur. Diğer taraftan, en iyi meyve boyu U1 (14.6 cm) uygulamasında gözlemlenmiştir. Fakat sadece kimyasal gübre kullanımı toprağa zarar verdiği için kimyasal gübre bir miktar organik gübrenin katılması ve vermikompost ile kompoze gübrenin uygulaması karnabaharda meyve boyunda en iyi verimin elde edilmesini sağlayacaktır

Karnabahar Bitkisinin Toplam Ağırlığı:

Toplam karnabahar ağırlığı demek sebzenin yapraklarıyla birlikte olan ağırlığıdır. Farklı dozdaki vermikompost ve kompoze gübre kullanımı karnabaharın ağırlığında önemli bir fark yaratmıştır. En büyük meyve ağırlığı U4 (1.60 kg bitki) uygulamasında gözlemlenirken en düşük meyve ağırlığı ise U12 (0.71 kg bitki) uygulamasında gözlemlenmiştir.

Karnabahar Bitkisinin Pazarlanabilir Ağırlığı:

Kimyasal gübre ile birlikte vermikompost ve kompoze gübrenin farklı düzeylerde kullanılması karnabaharın pazarlanabilir meyve ağırlığı için önemli bir değişim yaratmıştır. En büyük pazarlanabilir ağırlık U4 (1.30 kg bitki) uygulamasında gözlemlenirken en az pazarlanabilir ağırlık U12 (0.28 kg bitki) uygulamasında gözlemlenmiştir (Tablo4). Yüksek pazarlanabilir karnabaharın ağırlığı kimyasal gübreler ile vermikompostun kombine uygulanması ile elde edilmiştir. Solucan Gübresi

Karnabahar Meyve Verimi:

Farklı uygulamalarda karnabahar meyve verimi açısından önemli değişiklikler gözlemlenmiştir. En yüksek meyve verimi U4 (37.6 tha-1) uygulamasında gözlemlenirken, en düşük meyve verimi U12 (12.6 tha-1) uygulamasında gözlemlenmiştir (Tablo4). Uygulanan dozlar aynı olmasına rağmen farklılıkların elde edilmesindeki tek etken kullanılan organik gübre tipinin farklı olmasıdır. Bu nedenle vermikompostun kompoze gübreden daha iyi olduğu net olarak söylenebilir.

Koçan Verimi: 

Karnabahar koçan verimi farklı uygulamalarda önemli ölçüde farklı çıkmıştır. Maksimum koçan verimi U4 (29.7 tha-1) uygulamasında, minimum verim ise U12   (5.8 tha-1) uygulamasında gözlemlenmiştir. U4 uygulaması U8 ile, U5 uygulaması U9 ile ve U6 uygulaması U10 ile karşılaştığında vermikompostun kompoze gübreye göre çok daha yüksek verim sağladığı görülmüştür.

solucan gübresi

vermikompost

REFERANSLAR: Karnabahar 

Alam, M.N. 2006. Effect of vermicompost and some chemical fertilizers on yield and yield components of selective vegetable crops. Ph.D. Thesis, Faculty of Agriculture, University of Rajshahi, Bangladesh., pp: 122-176.
Alam, M.N., Jahan, M.S., Ali, M.K., Ashraf, M.A. and Islam, M.K. 2007b. Effect of vermicompost and chemical fertilizers on growth, yield and yield components of potato in Barind soils of Bangladesh. J. Appl. Sci. Res. 3: 1879-1888.
Alam, M.N., Jahan, M.S., Ali, M.K., Islam, M.S. and Khandaker, S.M. 2007a. Effect of vermicompost and NPKS fertilizers on growth, yield and yield components of red amaranth. Aust. J. Basic Appl. Sci. 1: 706-716.
Arisha, H.M. and Bradisi, A. 1999. Effect of mineral fertilizers and organic fertilizerss on growth, yield and quality of potato under sandy soil conditions. Zagazig J. Agric. Res. 26: 391-405. Solucan Gübresi
Azad, A.K. 2002. Effects of plant spacing, source of nutrients and mulching or growth and yield of Cabbage. M.S. Thesis. Dept. of Hort., Bangladesh Agril. Univ. Mymensingh, pp: 15-40.
Black, G.R. 1965. Bulk density, in Black, C.A., ed., Methods of soil analysis, Part 1: American Society of Agronomy, Monograph Series no. 9, p. 374–390.
Das, P.K., Jen, M.K. and Sahoo, K.C. 2002. Effect of integrated application of vermicompost and chemical fertilizer on growth and yield of paddy in red soil of South Eastern Ghat Zone of Orissa. Environment and Ecology. 20(1):13-15.
Dauda, S.N., Ajayi, F.A. and Ndor, E. 2008. Growth and yield of water melon (Citrullus lanatus) as affected by poultry manure application. J. Agric. Soc. Sci., 4:121-4. Solucan Gübresi
Gomez, K.A. and Gomez, A.A. 1984. Statistical Procedures for Agricultural Research. Second edition.
An International Rice Research Institute book. A Wiley-Inter science Publication, New York. 28 : 442-443.
Gorlitz, H. 1987. Studies on the influence of soil humas status on yield components and crop yield. Cited from Field Crop Abst. 40(11): 780. Solucan Gübresi
Jackson, M.L. 1973. Soil chemical analysis. Advanced course. 2nd ed. M.L. Jackson, Madison, WI. Karmegam, N. and Daniel, T. (2000). Selected physico-chemical characteristcs and microbial populations of the casts of the worm, Pontoscolex Corethrurus (Muller) and surrounding soil in an undisturbed forest floor in SIrumalai Hills, South India. Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences. 2 (3-4): 231-234.
Olsen, S.R., Cole, C.V., Watanabe, F.S. and Dean, L.A. (1954). Estimation of available phosphorus in soils by extraction with sodium bicarbonate. U.S. Dep. of Agric. Circ. 939.
Peterson, L. 2002. Analytical methods of soil, water, plant materials, fertilizers. Soil Resource Management and Analytical Services. SRDI-DANIDA, Project Mannual. p. 55. Solucan Gübresi
Ressel, D.F. 1996. MSTAT-C. Package Programme. Dept. of Crop and Soil Sci., Michigan State Univ., USA.
Yadav, V.S., Yadav, B.D. and Sharma, Y.K. 2001. Effect of NICAST (organic manure) in comparison to recommended doses of manure and fertilizers in cabbage. South Indian Horticulture. 49: 157-159. Solucan Gübresi

Çeviri ve Özet: Savaş Gönen Karnabahar Karnabahar  Karnabahar  Karnabahar  Karnabahar  Karnabahar 

Not: Yapılan çalışmada kullanılan vermikompostun içeriği elde edilen sonucu etkilemiş görünmektedir. Eğer daha kaliteli ve zengin içerikli vermikompost üretim ve kullanımı mümkün kılınırsa uygulamalarda kullanılan kimyasal gübre oranı daha da azaltılabilir ve hatta tamamen kaldırılması da mümkün olabilir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz