Solucan Gübresi Bilgi Portalı 27 Mart 2017

Deniz Marulu ve Sıvı Organik Gübre

Deniz Marulu ve Sıvı Organik Gübre

Deniz Marulunun (Ulva sp.) Sıvı Organik Gübre Olarak Değerlendirilmesi

İhsan AKYURT*, Yiğit ŞAHİN**, Hasan KOÇ**
* Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Giresun, TÜRKİYE
** Giresun Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD, Giresun, TÜRKİYE
deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu
deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu

 Özet

Bu çalışmada kullanılan sıvı organik gübre Giresun sahillerinde bol olarak bulunan Ulva lactuca (Chlorophyta)’dan elde edilmiştir. Kıyı şeridinde kayalık alanlardan toplanan algler tatlı su ile yıkandıktan sonra 24 saat tatlı su içinde tutularak tuzdan arındırılmıştır. Daha sonra algler küçük parçalar halinde doğranmış ve 2 ay süreyle oda sıcaklığında fermentasyona bırakılmıştır. Çalışmada sıvı organik gübre yanında kimyasal gübre de (20:20:20) kullanılmıştır. Gübrelerin çimlenmeye etkilerini belirlemek için yapılan biyodeneylerde brokoli (Brassica oleracea) ve ıspanak (Spinacia olerecea L.) tohumları kullanılmıştır. Deneme deseni 3x2x3 (muameleler x bitkiler x replikasyonlar) şeklinde ve tek kontrol grubu içerecek şekilde düzenlenmiştir. Her replikasyona (tekerrüre) 25’er adet tohum ekilmiştir. Ekimden önce kimyasal gübre suda eritilerek süspanse şekline getirilmiştir.(deniz marulu)

Biyodeneyler laboratuar ortamında ve saksılarda yürütülmüştür. Toprak ve sıvı organik gübreler uluslararası akredite belgesine sahip bir laboratuarda analiz yaptırılmıştır. Sıvı organik ve süspanse kimyasal gübreler ekimden önce toprağa uygulanmıştır. Tohumlar nemli toprağa ekilerek çimlenme başlangıcına kadar üstü kapatılmıştır. Çimlenme durumu her gün kontrol edilerek çimlenenler sayılmıştır. Ortalama çimlenme süresi 10 gün sürmüştür.

Brokoli’de çimlenme oranı (%’si) kontrol grubunda %45, yapay gübre grubunda %50 ve sıvı organik gübre verilen grupta ise %85 bulunmuştur. Ispanak bitkisinde ise çimlenme oranları kontrol grubunda %72, yapay gübrede %62 ve sıvı organik gübre verilen grupta %70 olarak saptanmıştır. Sıvı organik gübre Brokoli’nin çimlenme oranını %40 düzeyinde arttırırken, Ispanak tohumlarının çimlenmesinde etkili olmamıştır. Süspanse şeklinde tohum yatağına uygulanan kimyasal gübrenin ise her iki bitkinin de çimlenmesine olumlu bir etki yapmadığı gözlenmiştir.(deniz marulu)

Anahtar Kelimeler: Ulva lactuca, Organik gübre, Fermente organik yosun gübresi, Çimlenme

Evaluation of Ulva lactuca as a Liquid Organic Fertilizer
Abstract
The liquid fertilizer used in this study has been obtained from Ulva lactuca (Chlorophyta) which found abundant along Giresun’s coastal zone. Collected from rocky coastal areas, and washed with fresh water, then Algae were hold in fresh water for 24 hours to eliminate their salt. Algae, then chopped into small pieces and hold at room temperature for fermentation for 2 months. Besides, liquid organic fertilizer chemical fertilizer had been also used (20:20:20). Broccoli and spinach seed has been used in biotreatments to determine the fertilizer effects on germination. Treatment pattern was 3x2x3 (treatments x plants x replicates) with a control group. Each replicate had 25 seeds. Chemical fertilizers used as suspended by melting in the water before application.(deniz marulu)
Biotreatments had been run both in lab conditions and soil pots. We had both soil and fertilizers analyzed in an internationally accredit laboratory. Both liquid organic and chemical fertilizer were applied to soil before seeding. Seeds were seeded into humid soil until germination start then they covered up. Germination observed daily and counted. The average germination period was at around 10 days.
Germination ratio of broccoli as % was 45% in control, 50% in chemical fertilizers and 85 % in organic liquid fertilizer groups. Germination ratio of spinach plant was 72% in control, 62% in chemical fertilizer, and 70% in liquid organic fertilizer. While liquid organic fertilizer increased the germination ratio of broccoli by 40%, there  were no effects of it on the spinach’s germination.Suspended application of chemical fertilizer into seed bed had been observed to have no favorable effects on both plants.(deniz marulu)
Keywords: Ulva lactuca,Organic fertilizer, Fermented seaweed fertilizer, Seed germination
Ulva lactuca (Chlorophyta) deniz marulu

Giriş (deniz marulu)

Deniz marulu adı verilen deniz yosunları Karadeniz sahillerinde doğal olarak yetişmektedir. Bu yosun (alg) Ulva sp. özellikle sığ ve kayalık bölgelerde azot ve fosfor gibi besleyici elementlerin bol olduğu kısımlarda yayılım gösteren kozmopolit bir türdür (Cirik ve Cirik, 1999). Stresli koşullara oldukça dayanıklıdır. Tuzluluğa dayanıklı
algler olup hem tuzlu hem acı sularda bulunabilmektedir. Alg grupları içerisinde özellikle yeşil algler (Chlorophyta) yüksek miktarda protein, vitamin ve mineral içerirler. Bu nedenle ulva türlerinin dünyadaki toplamı yeşil alglerin %25’ini oluşturduğu bilinmektedir (Pedua ve ark., 2004). Dünyada ekonomik amaçla toplanan ve kültürü yapılan alglerin %50’si gıda sanayide, %40’ı ilaç ve kozmetik sanayinde, %10’u da diğer sektörlerde kullanılmaktadır (Güner ve Aysel 1999). Çok çeşitli alanlarda kullanılan alg ve alg türlerinin bilinen en eski kullanım şekli gübredir. Algler kompost veya katı organik gübre olarak özellikle uzak doğu ülkelerinde çok uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Fakat son yıllarda deniz alglerinden elde edilen sıvı ekstraktların tarımsal alanda daha geniş çapta kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Özellikle yaprak gübresi şeklinde çeşitli bitkilere uygulanan alg ekstraktlarının çimlenmeyi ve bitki büyümesini stimüle ettiği gözlenmiştir. Çünkü alg ekstrakt ürünlerinin bazı bitki büyüme hormonları (Auxin ve Cytokinin), iz elementler (Fe, Cu, Zn, Co, Mo, Mn ve Ni) ve vitaminlerce zengin oldukları saptanmıştır (Challen ve Hemingway, 1965).

Nitekim, Zizyphus mauritiana (Çin Elması) bitkisine foliar Spray (yaprak sprey) şeklinde uygulanan Sargassum sp’nin sıvı ekstraktının bu bitkilerde verimi ve meyve kalitesini yükselttiği bildirilmiştir (Rama Rao, 1991). Alg gübresinin kimyasal gübrelerden daha üstün olduğu tespit edilmiştir. Çünkü alg gübreleri organik madde ve mineral madde yönünden zengin olup, nem tutucu özelliği de yüksektir (Wallen Kemp, 1955).

Domates, biber ve patlıcanlara verilen süspanse şeklindeki alg materyallerinin bu sebzelerde çimlenmeyi olumlu yönde etkilediği gözlenmiştir (Demir ve ark., 2006). Sargassum wightii türü algin sıvı ekstraktının Triticum aestivum (buğday varyetesi)’un çimlenmesi, gelişimi ve verimini önemli miktarlarda artırdığı bildirilmektedir (Kumar ve Sahoo, 2011).

Günümüzde alg (yosun) ekstraktlarının önemi anlaşılmaya başlanmış ve Maxicarp, Algifert, Goemar GA14, Kelpak66, Seasprey, seasol, SM3, Cytex un Seacrop16 gibi isimler altında ticari ürünler piyasaya sürülmüştür. Son yıllarda araştırıcılar alg gübrelerinin diğer gübrelerden daha üstün ve daha ekonomik olduğunu saptamışlardır (Gandhiyappan ve Perumal, 2001).

Bu çalışmada deniz marulundan (Ulva sp.) elde edilen fermente sıvı organik materyalin kış sebzesi olan brokoli ve ıspanak tohumlarının çimlenmesine etkileri araştırılmıştır.

Materyal ve Metot (deniz marulu)

Tohum Materyali

Brokoli (Brassica oleracea) tohumları sertifikalı tohum satan bir firmadan alınmıştır. Satın alınan tohumlar deneme başlayıncaya kadar özel paketleri içinde 5°C derecede bekletilmiştir.

Yosunun Toplanması (Yosun Materyali) (deniz marulu)

Araştırmada kullanılan deniz yosunu, Ulva lactuca, 2010 Eylül ayında Giresun sahil şeridinden (400 54’ 57” 380 23’ 14”) toplanmıştır. Sığ bölgeden elle toplanan yosun önce deniz suyu ile yıkanarak istenmeyen biyotik ve abiyotik materyallerden arındırılmıştır. Polietilen poşetler içinde laboratuara getirilen yosunlar musluk suyu ile yıkandıktan sonra 24 saat tatlı su içinde bekletilmiştir. Böylece örnekteki tuz oranı minimum düzeye indirilmeye çalışılmıştır (Sivasankari ve ark., 2006).

Fermente Gübrenin Hazırlanması (deniz marulu)

Laboratuara getirilip ön yıkama işlemlerinden geçirilen yosunlar daha sonra doğranıp 1:1 oranında (1 kısım su: 1 kısım yosun) 20 litrelik bidonlara doldurulmuştur. Bidonların ağzı hava sızdırmayacak şekilde kapatılmış ve oda sıcaklığında 2 ay süreyle fermentasyona bırakılmıştır. Fermentasyon sürecinde ısı, asit ve baz gibi hiçbir uygulama yapılmamıştır. Fermentasyon sonuçlandığında materyal süzülerek sıvı ekstrakt ürün elde edilmiştir. Elde edilen ekstrakt ürün çok yüksek konsantrasyona sahip olduğundan seyreltilerek (dilüye) kullanılmıştır. Bazı sebze tohumlarıyla (domates, fasulye) yapılan ön çimlenme çalışmasında en iyi sonuç 1:100 oranında (1 kısım ekstrakt: 100 kısım su) alınmıştır. Bu nedenle çimlenme denemelerinde dilüye oranı 1:100 ve kimyasal gübre (20:20:20) 3.0g/L su olarak uygulanmıştır.

Tohumların Ekimi ve Gübre Uygulaması (deniz marulu)

Brokoli ve ıspanak tohumları 3’er tekerrürlü ve her tekerrürde 25’er adet olmak üzere saksılara ekilmiştir. Tohumlara hiçbir ön uygulama yapılmadan doğrudan toprağa ekim yapılmıştır. Ekim yapılmadan önce hem sıvı fermente ve hem de kimyasal gübre (eritilerek) belli dozlarda toprağa taban gübresi olarak verilmiştir. Kontrol grubuna ise aynı miktarda su verildikten sonra ekim yapılmıştır. Ekimden sonra çimlenme başlayıncaya kadar saksılar karanlık bir ortamda tutulmuştur. Toprak ve sıvı organik gübre analizleri uluslararası akrediteye sahip bir laboratuarda yaptırımlaştır.

Çimlenme Testi (deniz marulu)

Çimlenme ISTA prensiplerine (ISTA,1996) göre yapılmıştır. Çimlenme testi için 3 replikasyon ve her replikasyonda 25’er adet tohum kullanılmıştır. Laboratuarda (20- 23°C) tutulan saksılar her gün kontrol edilerek çimlenme olup olmadığı gözlenmiştir. 2mm filiz veren tohumlar çimlenmiş kabul edilmiştir. Ortalama çimlenme süresi Ellis ve Roberts (1981)’a göre hesaplanarak gün olarak ifade edilmiştir.

İstatistiksel Analizler (deniz marulu)

Bütün muamelelere 3 replikasyon uygulanmıştır. Veriler (datalar) ANOVA’ya göre analiz edilmiş ve ortalama değerlerin karşılaştırılmasında Duncan testi kullanılmıştır.

Sonuçlar ve Tartışma (deniz marulu)

Biyodenelerde kullanılan toprağa ait analiz sonuçları tablo 1 ve sıvı organik gübre analiz sonuçları ise Tablo 2’de verilmiştir.

1

Tablo 1. Toprak Analiz Sonuçları

2.2

Tablo 2. Sıvı Organik Gübre Analizi Sonuçları

Brokoli ve ıspanakta ortalama çimlenme süresi 10 gün olarak tespit edilmiştir. Brokolide çimlenme 5. ıspanakta ise 7. günde başlamıştır. Brokolide çimlenme oranları sıvı organik gübre verilen grupta %85; yapay gübre  (kimyasal gübre) verilen grupta %50 ve kontrol (gübresiz) grupta ise %45 olarak belirlenmiştir. Bu verilerden de anlaşılabileceği gibi, sıvı organik gübre Brokoli tohumlarının çimlenmesini yapay gübreye göre %35, kontrol  grubuna göre ise %40 düzeyinde artırmıştır. Ispanak bitkisinde çimlenme oranları sıvı organik gübrede %70;  yapay gübrede %63 ve kontrol grubunda %72 olarak gerçekleşmiştir. En yüksek çimlenme oranının kontrol  grubunda gerçekleşmesi sıvı organik gübre ve yapay gübrenin ıspanak tohumlarının çimlenmesine olumlu bir  etki yapmadığını göstermektedir. Bununla beraber sıvı organik gübre verilen grup ile kontrol grubunun  çimlenme oranlarında istatistikî olarak önemli bir fark bulunamamıştır (p>0.05). En düşük çimlenme oranı  (%62,0) ise yapay gübre verilen grupta meydana gelmiştir. Bu bulgular, araştırmada kullanılan toprağın ıspanak tohumlarının çimlenmesi için uygun olmamasına rağmen brokoli tohumları için yeterli bileşikleri içermediğini  göstermektedir. Bununla beraber, daha kesin konuşabilmek için hem brokoli ve hem de ıspanak bitkileriyle daha  kapsamlı çimlenme den yapılması gerekmektedir.

Gübrelerin brokoli ve ıspanak tohumlarının çimlenmesi üzerine etkileri, Şekil 1 incelendiğinde daha kolay anlaşılacaktır. (deniz marulu)

3

Şekil 1. Gübrelerin çimlenmeye etkileri

Fermente sıvı organik gübrenin brokolinin çimlenmesine %40 oranında artırması, bu ürünün sert tohumlu  bitkilerin çimlenmesini stimüle eden bileşiklere sahip olduğunu göstermektedir. Nitekim alg ekstraktı  ürünlerinin bazı bitki büyüme hormonları (auxin ve cytokinin), iz elementler (Fe, Cu, Zn, Co, Mo, Mn ve Ni) ve  vitaminlerce zengin oldukları bildirilmektedir (Challen ve Hemingway, 1965). Kimyasal gübrenin brokolinin  çimlenmesine etki etmesi sıvı organik gübrenin çimlenmeyi uyarıcı bileşikler içerdiğinin bir başka göstergesidir.  Demir ve ark., (2006) domates, biber ve patlıcanlarla yaptıkları çimlenme denemelerinde yeşil, kırmızı ve  kahverengi alg süspanselerinin bu bitkilerinin çimlenmelerini önemli düzeylerde artırdığını saptamışlardır.  Kumar ve Sahoo (2011), Sargassum sp. türü algin sıvı ekstraktının Triticum aestivum’un çimlenmesini stimüle  ettiğini bildirmişlerdir. Son yıllarda alg gübreleriyle yapılan araştırmalarda alg gübrelerinin diğer gübrelerden  daha üstün ve daha ekonomik olduğu gözlenmiştir (Gandhiyappan ve Perumal, 2001).

Bir ön araştırma şeklinde yapılan bu çalışmadan elde edilen bulgular brokoli tohum yatağına taban gübresi  şeklinde uygulanan sıvı organik alg gübresinin çimlenmeyi stimüle ettiği ve çimlenme oranını %40 artırdığını  göstermiştir. Aynı gübrenin (sıvı organik gübre) ıspanak tohumlarının çimlenmesinde etkisiz fakat bu bitkide de  kimyasal gübreye göre daha etkili olduğu bulunmuştur. Her ne kadar bu çalışmada sıvı organik gübrenin  brokolinin çimlenmesini çok olumlu yönde etkilediği gözlenmişse de kesin bir kanıya varılabilmesi için bu  konuda daha geniş kapsamlı araştırmalara gereksinim vardır.

deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu

Kaynaklar
Challen and Hemingway, 1965 Challen, S.B., Hemingway, J.C., 1965. Growth of higher plants in response to  eeding with seaweed extracts. Proc. 5th Ind. Seaweed Symp.
Cirik, Ş., S. Cirik. 1999. Aquatic Plants (The biology, ecology and aquaculture tecniques of seaweeds), (in  urkish). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, No: 58, 188s.
Demir v.d.. (2006), Effect of Seaweed Suspansion on Seed Germination of Tomato, Paper And Aubergine,  ournal Of Biolacical Sciences 6 (6): 1130-1133, 2006
Ellis ve Roberts , 1981. The Quantification of Ageing and Survival İn Orthododox Seeds. Seed Sci. Technol., 9:373-409.
Gandhiyappan K, Perumal P. (2001) Growth promating effect of seaweed liquid fertilizer (Enteromorpha intestinaliz) on the sesame crop plant. Seaweed Resource Util 23:23-25
Gaurav Kumar, Dinabandhu Sahooo (2011), Effect of seaweed liquid extract on growth and yield of Triticum aestivum var. Pusa Gold, Journal of Applied Phycology Volume 23, Number 2, 251-255, DOI: 10.1007/s10811-011-9660-9
Güner, H., ve V. Aysel. 1999. The systematic of cryptogams, (in Turkish) Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No: 108, 249s. deniz marulu
ISTA, 1996. International rules for seed testing. Seed Sci. Technol., 24: 1-335. Pádua, M., P.S.G. Fontoura, and A.L. Mathias. 2004. Chemical Composition of Ulvaria oxysperma (Kützing) Bliding, Ulva lactuca (Linnaeus) and Ulva fascita (Delile).
Brazilian archives of biology and technology, 47: 49-55. deniz marulu
Rama Rao, 1991 K. Rama Rao, Effect of seaweed exract on Zizyphus mauratiana Lamk, J. Indian Bot. Soc. 71 (1991), pp. 19-21
Sivasankari vd. (2006), Effect of seaweed extracts on the growth and biochemical constituents of Vigna sinensis, Bioresource Technology, Volume 97, Issue 14, September 2006, Pages 1745-1751
Wallen Kemp, 1955 J.O. Wallen Kemp, Treasure from the sea, Organic Gard. F.2 (1955) (3), pp. 52-53

Kaynak: Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences ISSN: 1309-4726 Sonbahar / Fall 2011 Year: 2 Volume: 1 Number: 4 Sayfa/Page 55-62

deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu deniz marulu

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz